light bulb 1246043 340Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania pn. „Ubóstwo energetyczne w województwie łódzkim”, które zostało przeprowadzone przez ekspertów z Instytutu Badań Strukturalnych. Wyniki raportu przedstawiają analizę danych zastanych, badanie ankietowe, analizy jakościowe, treści wywiadów oraz konsultacje z interesariuszami badania. Głównym jego celem było oszacowanie skali i charakterystyka ubóstwa energetycznego w województwie łódzkim wraz ze sformułowaniem rekomendacji dla instytucji realizujących politykę publiczną adresowaną do badanej grupy.

Analiza zjawiska ubóstwa energetycznego w województwie łódzkim pokazała, że tym problemem dotknięte jest praktycznie co 10 gospodarstwo domowe w zależności od przyjętego wskaźnika. Najwięcej z nich doświadcza ubóstwa energetycznego z powodu wysokich wydatków na energię.

Najwyższe prawdopodobieństwo występowania ubóstwa energetycznego dotyczy tych gospodarstw domowych, które:

  • wykorzystują indywidualne systemy grzewcze,
  • mieszczą się w budynkach wybudowanych przed 1961 r. (zwłaszcza jednorodzinnych),
  • jako główne źródło dochodu wskazują emeryturę, rentę lub świadczenia socjalne,
  • mieszczą się na obszarach wiejskich,
  • są prowadzone przez jedną osobę (samotnie).

Przyczyny ubóstwa energetycznego wśród badanych gospodarstw są zróżnicowane. Budynki najczęściej były w złym stanie technicznym i ogrzewano je paliwami stałymi. W mieszkaniach osób ubogich energetycznie współwystępowały problemy z instalacją elektryczną (awaryjność), ogrzaniem wody (cena), suszeniem ubrań (wilgoć, zagrzybienie) oraz utrzymaniem odpowiedniej temperatury latem (przegrzewanie się domów).

Po więcej informacji zapraszamy do omawianego raportu.

Publikacja została opracowana w ramach projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2020”, podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/